الک فریم 8 اینچ و مش 8
چگونه می توانیم با شما تماس بگیریم؟