الک فریم 8 اینچ و مش 10
چگونه می توانیم با شما تماس بگیریم؟