چرا پست الکترونیکی باید معتبر باشد؟ پست الکترونیکی شما برای ورود به حساب کاربری استفاده می شود. شما می توانید با استفاده از آن محصول اضافه کنید، قیمت و موجودی را تغییر دهید، از سفارشات خود و سایر امکانات و اطلاعات مطلع شوید.
تاییـد شمـاره تلـفن وارد شده برای ارتباطات آینـده با شما الزامی است.
 
کد تایید تلفن همراه چیست؟ پست الکترونیکی شما برای ورود به حساب کاربری استفاده می شود. شما می توانید با استفاده از آن محصول اضافه کنید، قیمت و موجودی را تغییر دهید، از سفارشات خود و سایر امکانات و اطلاعات مطلع شوید.