فروش خود را با بـامیـلـو آغاز کنید و محصولات مورد نظرتان را به هزاران مشتری بامیلو معرفی کنید.

خواهشـمند اسـت جهـت شـروع مراحـل ثبـت نـام، شـرایط زیـر را بـه دقـت مطالعـه کـرده و در صورتـی کـه با موارد ذکر شده موافق هستید، آن ها را تایید کنید.

خواهشمند است قبل از شروع مراحل ثبت نام، مدارک زیر را آماده فرمایید تا مراحل اولیه ثبت نام را با سرعت بیشتری پیش ببرید.

مدارک مورد نیاز برای شرکت ها: مدارک مورد نیاز برای فروشگاه ها: مدارک مورد نیاز برای اشخاص:
لطفاً در صورت نیاز به راهنمایی در رابطه با مراحل ثبت نام با ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید: [email protected]
شـروع مـراحل ثبـت نـام

در حال حاضر ثبت نام خود را آغاز کرده ام.

ادامــه مـراحل

من فروشنـده ای از شهرستان هستم.

بامیلـو در حـال گسـترده کـردن محـدوده فعالیـت خـود بـرای همـکاری بـا تامـین کننـدگان شهرسـتانـی مـی باشـد، لطفـا ایمیـل خـود را در کادر زیـر وارد کنیـد تـا جـز اولیـن نفراتـی باشـید کـه از فراهـم شـدن شـرایط همـکاری در منطقـه شـما آگاه می شوند.